Kelleks oleme kutsutud?

See õpetus on lühikokkuvõte TV7 saatesarja “Vabaduseks kutsutud” 1. ostst

Jumal on kutsunud meid vabaduseks. Elama vabaduses, käituma Kristuse sarnaselt.

Pattulangemise tõttu on inimene – Aadama Eeva poeg või tütar Jumala vaenlane. Jumal lõi inimese armastuses oma sõbraks ja partneriks, kuid pattulangemise tõttu on pärispatt rikkunud inimese ja Jumala suhte ja ka inimese suhte tema ligimesega. Seega on inimene kuri ja rikutud oma mõtteviisi, sõnade ja tegude poolest.

Kuid Jumalal on selle olukorra jaoks lahendus

Kl 1:19-21 Sest Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel temas /Jeesusel Kristusel/elada ja lepitada tema läbi enesega kõik, niihästi maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema ristivere läbi. Ka teid, kes te varem olite Jumalast võõrdunud ja oma mõtlemise poolest tema vaenlased oma kurjade tegudega,

Ristija Johannes, keda Jeesus nimetas suurimaks prohvetite seas ja kes oli Jeesusele teerajaja alustas oma teenistust sõnadega Mt 3:2 Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!

Mk 1:15 Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!

Jeesus Kristus jättis oma puusepaameti ja kodukoha Naatsaretis ja alustas Taevase Isa poolt antud elutööd Kapernaumas saades 30-aastaseks

Mt. 4:17 Sellest ajast peale hakkas Jeesus kuulutama: “Parandage meelt, sest taevariik on lähedal”

Evangeelium ehk hea sõnum – rõõmusõnum on see, et inimene ei pea enam olema ori ega vang. Oma pahede, himude, ettekujutuste, rikutuse, masenduse, haiguste, sõltuvuste, üksinduse vang.

Kuidas saada vabaks? Jumal tõotas anda uue südame.

Hes 36:26 Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame.

Siin algab üks uus teekond, mis ei ole kaugeltki lihtne. See nõuab otsustavust ja ka julgust.

See on ühtlasi seiklus.

2.Tm 1:7 Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu

Meie sees on üks imet tegev Vaim – Püha Vaim

Rm. 5:5 Aga lootus ei jäta häbisse. Sest Jumala armastus on välja valatud meie südameisse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud

Jumala Vaim, kes on meisse välja valatud, on suuteline teostama meis selle sisulise muutuse, mis inimesel endal on võimatu.

Meie ellu tuleb suur võitlus, sest meie vana loomus ei taha alistuda Jumalale ja kuratki üritab meid pimeduses hoida, et me ei näeks ega leiaks tõde.

Siin on vaid üks viis, kuidas edasi minna ja üks asi, mida me ise teha saame – parandada meelt.

Jeesuse jünger Peetrus, pärast Jeesuse taevasse minekut, ütles oma esimese jutluse, mille tulemuseks oli meeleparandus ja inimesed hakkasid küsima “Mida me peaksime tegema?”

Ap 2:38 Aga Peetrus ütles neile: “Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andekssaamiseks, ning siis te saate Püha Vaimu anni.

Püha Vaim – Jumala Kolmainsuse kolmas isik, tuleb meile appi, teda kirjeldatakse Piiblis kui trööstijat, lohutajat, abistajat. Ta tuletab meile õigel hetkel Jumala Sõna meelde ja on see, kes näitab meile teed. Ta ilmutab meile Isa, ta ilmutab meile Jeesust.

Hes 36:26 Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame.

Meil tuleb maha panna vana loomus. See on töö, vaev ja võitlus. Ja siin tuleb Jumala Vaim ise meile appi. “Ta on andnud meile Püha Vaimu anni.”

Jumal ise on kiskunud meid välja pimeduse riigist ja asetanud valguse kuningriiki. Jeesus ütleb, et Ta on juba võitnud pimeduse ja andnud meile kõik selleks, et me saaksime elada vabaduses. Mitte august auku, vaid aust ausse! Meil on vaja uskuda Jumala Sõna, võtta see vastu ja rakendada oma ellu.

TULEB JÄTTA VANA LOOMUS JA ELUVIIS Ef 4:23 ning saada uueks oma mõttelaadilt. Ilma Jumala antud meeleparanduse vaimuta on see võimatu. Palugem meeleparanduse vaimu! Me peame nõus olema alanduma ja tunnistama oma rikutust, mida Jumala Vaim meile näitab. Meeleparandus on paranemise ja vabanemise võti.

Meeleparandus on kristlase elu tähtsaim osa ja meeleparandus kestab meie elus niikaua kuni jõuame usust nägemisse.

Jk 1:21 Seepärast pange maha kõik rüvedus ja rohke kurjus ning võtke tasaduses vastu sõna, mis teisse on istutatud ja suudab päästa teie hinge.

Jumala sõna, mille me vastu võtame on kui sinepiseemne, pisikese seemne ja kui see hakkab kasvama, hakkab meie vaimulik olukord muutuma. Jumala sõnas on tõotused. Usk tuleb kuuldust ja kuuldu Jumala Sõnast.

Meie elu peaks kandma head vilja. Rõõm, rahu, hingamine.

Tuleb seljast võtta vana inimene ja rõivastuma uue inimesega st. Kristusega.

Et võita ära kuradi rünnakud meie eludele, tuleb rõivastuda Jumala sõjarelvastusega.

Loe: Ef 6:11-18 

Mõistlik meel, millest enne rääkisime, on üks jumalik kord ja distsipliin meie elus.

Piibel räägib. Et Jumala lapsel tuleb käia kitsal teel, sest laial teel käijad sammuvad hukatusse. Kitsas tee on tõesti kitsas, aga Jumal ise valgustab seda teed ja Jeesus hoiab käest kinni. Jumal on andnud meile oma Püha Vaimu. See juhatab kõige tõe sisse. Kuhu minna, mida teha, kuhu astuda, mida ütelda, mida otsustada.Püha Vaim on meie elu juht ja kompass.Püha Vaim tuletab meile meelde Jumala Sõna antud olukorras. Et valgus ja selgus tuleks meie sisse. Aga enne seda me peaksime tundms Jumala Sõna ja tema tõotusi.

Kui Jumala Püha Vaim valgustab läbi meie olemuse, näeme korraga, kui rikutud me oleme, kui palju on vaja parandada. Lohutaja tuleb ja katab meid oma armastusega. Kogetud Isa armastus panebki meid meelt parandma. Ta näitab ühelt poolt meile meie pattu ja see paneb meid seda tunnistama, andeks paluma ja meelt parandama. Teiselt poolt Jumala võrratu arm võtab selle “seljakoti” ja me tunneme tema armastust, rahu ja andestust. Sa oled vabaks tehtud. Süükoorem on läinud, võlakirjad on kustutatud ühes sätetega.

Jumal on pannud meie ette iga päev elu ja surma ..ja oh, et me valiksime elu! 5 Ms 11:26-28. Kui me oma eksimused tunnistame, on ta ustav ja õige ja teeb meid puhtaks kõigest kurjast.

See on kestev tegevus.

Südames on palju negatiivset: raskused, mure, needused, andeksandmatus, kadedus jne. Patu loomus on muretseda. Jumala tahab olla meie Kuningas, kes valitseb kõikide meie eluvaldkondade üle. Ta on meie suurte ja ka väikeste asjade Issand.

Las Jumala sõna saab kuju meie sees. Las Jeesus saab kuju meie sees. Tema ei kukkunud üheski olukorras läbi. Tal polnud puudust, haiged said terveks, inimesed said vabaks, imed sündisid, loodusjõud alistusid ja rahvas tungles Jeesuse ümber, sest Temas oli Jumala vägi, mis väljendus kaastundes ja armastuses inimeste suhtes. Ta ei teinud vahet inimeste vahel.

Meid on kutsutud olema nagu Jeesus.

Kui me kutsusme “Jeesus, tule mu südamesse!….siis me valime elu.

Jh 8:28

Ülestõusmise vägi hakkab meid tegema elavaks, aust ausse, usust, usku. Teeme samu tegusid, mida Jeesus tegi.

Kui Iisrael läks Egiptusest tõotatud maale, läksid nad läbi kõrbe. Kõrb oli test. Kui meie läheme vanast mõtteviisist läbi meeleparanduse uude mõtteviisi, on see meie kõrb, meie test. Kui üritame seda testi läbida ilma Jumala abita, kukume läbi.

Miks me kristlastena läbi kukume? Sest me üritame ise tublid olla. Aga Jumal ütleb: Saa tugevaks minus! Kasva Minus!

Palve: “Anna andeks, Issand, et olen ise tahtnud olla tugev ja oma elu juhtida? Oo, Issand aita!”

Ef. 6:10 Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus!

Usuelu kestab kogu elu. Võit kuulub meile, sest Jumal on Jeesuse läbi saavutanud võidu. Ole püsiv Jumalaga kõndides.

Rm 10:13 Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.

Kl 3:9-10 Ärge valetage üksteisele, sest te olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega ja olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma Looja näo kohaselt.