Kuidas valmistuda lahinguks

See õpetus on lühikokkuvõte TV7 saatesarja “Vabaduseks kutsutud” 2. ostst

Jumal on tõotanud meile võidukat elu. Jumal on andnud meile lubaduse, mis on kirjas –

Kl.1:12-14 tänades Isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa saama pühade pärandist valguse riigis, kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud oma armsa Poja kuningriiki, kelles meil on lunastus, pattude andeksandmine.

Ta on kiskunud meid välja pimedusest ja asetanud valguse kuningriiki. Kuid see pole alati lihtne. Räägime sellest, kuidas valmistuda nendeks lahinguteks, mis meil tuleb saatanaga maha pidada, selleks, et saada kätte Valguse Kuningriigi elulaad.

Hingevaenlane ei ole meid nõus lahti laskma, kuid Jumala Sõna tõotab, et meid riietatakse spetsiaalse sõjavarustusega nendeks lahinguteks vaimumaailmas.

Vaimulikust sõjavarustusest

Ef. 6:10-20 Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus! Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu! Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust! Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled! Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna! Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest ja minugi eest, et mulle antaks arukust, kui ma avan suu, julgelt teada anda evangeeliumi saladust, mille käskjalana ma olengi ahelais, et ma selles julgust saades hakkaksin rääkima nii, nagu ma pean.

Mis tähendab – saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus? Jumala tulek meie ellu toob ühe üleloomuliku väe meie sisse. Kuid Jumala lapsed tihti takerduvad on hirmu, argusesse. Ma ei väsi kordamast, et see pole Jumalast, sest Sõna ütleb:

2.Tm 1:7 Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu.

Ilmutus Jumala Sõnast toob meie sisse uue elu, see toob väe endaga kaasa. Ilmutus Sõnast on üks suurimaid õnnistusi kristlase elus.
Väe vaim on imettegev vaim. Sul on võimekus, suutlikkus. Sinus elab üks imet tegev Vaim – Jumala Püha Vaim.

5.Ms. 28:13 on meile üteldud Issand paneb sind peaks ja mitte sabaks

2. Sm. 22:30 ütleb kuningas Taavet oma eluõhtul tänulaulus Sest sinuga ma jooksen väehulga kallale, oma Jumalaga ma hüppan üle müüri.

Aga meil on Jeesus, meil on palju enam, kui kuningas Taavetil. Meil on ka Püha Vaim.
Saada vägevaks Issandas tähendab enne kõike Jumala Sõna tundmist.

Johannese evangeeliumi alguses öeldakse meile Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel.. Jh. 1.14

Sõna sai lihaks Jeesuses Kristuses – lähedaselt ja personaalselt. Meil on vaja tunda Issandat isiklikult. Sõna lugedes saame Püha Vaimu kaudu ilmutuse Isast ja Jeesusest. Piibel ongi Jumala Sõna ja meil tuleb see vastu võtta. Sõna – Piibli hakkab meie sees kõnelema, kui me seda uskudes loeme.

VAIMUMÕÕK

Apostel Paulus on Efesose kirja sõjarelvastuse kirjeldamisel kasutanud pilti Rooma sõdalase relvastusest. Tähtsaks relvastuse elemendiks on mõõk. On suuremaid ja väiksemaid mõõkasid. Jumala sõna on mõõk.

Tähtis on, et sõna kinnituks su südamesse ja saaks suureks mõõgaks, millega seisad saatanale vastu. Suure mõõga eelis on see, et saad kaugemalt vaenlast rünnata. Jeesus ütles teda kiusavale hingevaenlasele Mt 4 Kirjutatud on….ja kurat jättis ta rahule. Jeesus kasutas Sõna mõõka. Me peame tundma Jumala Sõna nii palju, et saame seista vaenlasele vastu mistahes olukorras.

USUKILP

Vaenlane pillub nooli mõttemaailma: muret, ahastust, ahvatlusi, viha, kadedust.
Seal aga vajame usukilpi, millega kustutada need mõtted.

EI OLE VÕIMALIK ILMA VAIMULIKU SÕJARELVASTUSETA JÄÄDA KRISTASTENA PÜSIMA

Et saada tugevaks, peame tundma Püha Vaimu, Jumala Sõna ja Jeesust isiklikult. Me ei saa lahus Jumala Sõnast kuulda Jumala häält. Tugevaks saada tähendab, et kogu meie elu hakkab justkui voolama.

Jh. 7:38 teie ihust peavad voolama igavese elu jõed. Me ei saa olla vaid nn. pühapäevakristlased, vaid Jumala kirkus ja lähedalolu voolab meie eludest välja vaatamata eluolukordadele igapäevaselt.
Püha Vaim on õpetaja, trööstija, lohutaja, kaitsja.

1.Jh.2:27 Aga võidmine, mille te olete saanud temalt, püsib ju teis ning teil pole vaja, et keegi teid õpetaks; vaid nii nagu tema võidmine teid kõiges õpetab – see on tõde, mitte vale – ja nii nagu tema teid on õpetanud, nõnda püsige Kristuses.

Meil ei ole võimalik kuulda Jumala häält lahus Jumala Sõnast.

Jh.10:3 ütleb, et Tema lambad kuulevad Ta häält. Meil pole võimalik kuulda Jumala häält lahus Tema Sõnast. Jumal ütleb sulle ainult asju, mis on kooskõlas Tema Sõnaga.
Näiteks, ei ütle Sõna, et maksa kätte ülekohus, mis on sulle tehtud. Vastupidi – “Anna andeks ja armasta oma vaenlast” Mat 5:44.

Panna relvastus selga, tähendab tunda Jumala Sõna ja olla täidetud Püha Vaimuga.

Kutsu Püha Vaim oma ellu. Sa loed Sõna ja hakkad seda kasutama. Loetud Sõna jääb su mällu ja mõistusesse. Püha Vaim annab sulle õigel hetkel Sõna, mille sellesse olukorda välja ütled. Jeesus ütles…ja see sündis Sõna alusel. Jeesuse Piibel oli Vana Testament. Meie kasutatav sõna on palju rikkalikum. Meil on Uue Testamendina Jeesuse enda sõnad ja Püha Vaimu poolt inspireerirtud evangeeliumid ja kirjad.
Jumal ise annab sulle konkreetses olukorras oma sõna ja Püha Vaim õpetab. 1.Jh 2:20 Jumal ütleb alati seda, mis on tema Sõnaga kooskõlas. See on viis valmistuda vaimseteks lahinguteks.

Me ei võitle kurjade inimestega, vaid taevaaluste kurjuse jõududega, mis manifesteeruvad inimeste ja olukordade kaudu. Saatan kasutab inimesi, et lõhkuda suhteid, hävitada harmoonia, ilu, tasakaal looduses jne. Meil on vaja õppida nägema inimesi nii nagu Jumal näeb – läbi halastuse, kaastunde, andestuse ja armastuse prillide – hoolimata nende patusest loomusest. Oma sõnas on Ta ütelnud, et Ta armastab igaüht ja Ta tahab, et kõik inimesed saaksid päästetud.

Aga meie ellu tulevad ikka ja jälle probleemid, testid, läbikatsumised. Kuidas? Meie mõttemaailma kaudu.
Kui sa tahad käia koos Jumalaga- relvastu! Relvastuda tuleb iga päev, sest me ei tea iial, millal ja kuidas või millise inimese kaudu saatan meid ründab.

Päästelootuse kiiver

Pange pähe päästelootuse kiiver – see sümboliseerib seda, et Jumala lapse mõtted on kaitstud. Vaenlane pillub meid negatiivsete mõtete nooltega. Päästelootuse kiiver kaitseb meie mõttemaailma.
Jumala Sõna ütleb tänapäeva depressiivsele kristlasele, et alati on lootust, alati on Jumalal hea plaan su elu jaoks. Jumal saab meid kõige hullematest olukordadest välja tuua.

Saatan kasutab inimesi. Võib juhtuda, et kui me pole momendil lepingus Issandaga ja me ei mõista, et meil pole võitlemist konkreetse inimesega, vaid selle kurjuse jõuga, millele me kaasinimene oma südames maad on andnud. Ja siis vaenlane ründab meie mõtteid. Me ei saa näha inimesi oma vaenlastena, Jumal armastab iga inimest, ka kõige kurjemat.

Jumal tahab, et meie mõtted on alati kaitstud, pole olukorda, millest Jumal ei saa sind välja tuua. Meie mõtted peavad olema kaitstud Jumala sõnaga ja Sõnas on alati lootus.
Vabaduseks on sind kutsutud – igal juhul on lootust, kui hull olukord ka ei paistaks.
Püha Vaim elab sinus, sa oled Püha Vaimu tempel.

Jos. 1:8 Ärgu lahkugu see Seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek!

Piibel ütleb korduvalt, et meil tuleb uurida Jumala Sõna. Nii nagu eelnevast kirjakohast lugesime. Kui me peame hoolsasti kinni Jumala Sõnast, siis õnnestub meie elu ja me saame maitsta kordaminekut oma eludes. Kui sa soovid võidukat elu, mediteeri Jumala Sõna üle! Jumala Sõnas on üteldud, et Ta on andnud meile sõjavarustuse, mille järgmine element on:

Õiguse soosmusrüü

Mis see on? Kui Jeesus oli kõrbes kuradi kiusata, siis esimene asi oli, et saatan pani näljas oleva Jeesuse kahtlema oma identiteedis.

Mt 4 Kui sa oled Jumala Poeg… Jeesus ei laskunud hingevaenlasega vestlusse ega vaidlusse, vaid lajatas talle Jumala Sõnaga: Kirjutatud on…

Vaenlasele loeb vaid Jumala sõna, mitte sinu targutused. Kurat paneb alati kahtluse alla su identiteedi. Jumala sõna mõõk sinu suus purustab vaenlase väe ja sunnib ta taganema.

Sageli küsid: “Kui ma olen Jumala laps, miks nii palju kannatusi, ahastust, miks ikka veel palju pattu jne. Piibel ometi ütleb, et ma olen uus loodu, miks siis kogu see raskus mu elus? Vastus on: vaenlane ründab sinu mõtteid.

Aga kas Sa tead, et meil on siin head uudised! Needused, vaev, madal enesehinnang ei kuulugi mulle! Jeesus valas oma vere ja kui ma olen sõjarelvastuses, siis mul on Jeesuse õigsuse rüü seljas.
Jeesus on maksnud hinna ja mu võlakiri on kustutatud ühes selle sätetega. Depressioon ei kuulu mulle, kurbus, ahastus, väär enesehinnang, alaväärsus, viha, kibedus, kadedus, eneaehaletsus – see ei kuulu mulle. Ma panen õiguse soomusrüü selga ja ütlen saatanale “Ma olen õigeks tehtud Jeesuse ristivere läbi. Ma olen uus loodu, mu mineviku patud on maetud mere põhja, sest Jeesus on need kustutanud.

Jeesus ajas välja kurjre vaime, tervendas. Sama on ta kutsunud tegema ka meid. Vabastusteenistuses, kurje vaime välja ajades oleme kogenud, et nad räägivad inimese suu läbi: “Kes sa selline oled? Ma ei lähe kuhugi.“ Tsiteerin talle Jumala Sõna, mis Püha Vaimu inspiratsiooni ajel sel hetkel saan ja deemon taganeb ning läheb välja.

Lk.10:19  Vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju.

Ära lase vaenlasel süüdistuse nooli enda pihta lasta. Võtke usukilp, millega võite kustutada vaenlase tulised nooled. Ära karda läbi kukkuda. Jumal on see, kes õigeks teeb. Kui sa ka sada korda läbi oled kukkunud, siis Jumal on see, kes sind üles tõstab ja õigeks teeb. Mõtle eelpool tsiteeritud sõnadele, mida Jumal ütles rahva juhile Joosuale. Mõtle Sõna peale – siis õnnestub su teekond ja sul on kordaminek Jos. 1:8 

Ilm. 12:11  Nemad on ta ära võitnud Talle vere läbining oma tunnistuse sõna läbiega ole oma elu armastanud surmani.

Meil on Kristuse õigsus, mitte oma õigus. Tunnista, kui oled jälle läbi kukkunud ja vajad Talle vere puhastust. See ongi usuelu, pidev tunnistamine, et oma jõuga ei suuda. Me vajame Jeesust iga päev, sest tema on kõigest inimlikust juba läbi läinud ja kiusatud kõiges. Ometi saavutas Tema võidu patu, surma ja kuradi väe üle, et meil oleks elu ja kõike ülirohkesti.

Kust tuleb usk? Kui me loeme Jumala Sõna, kui me tunnistame ehk räägime Jumala Sõna ja oma vaikuse aegadel mõtleme Jumala Sõnale. Jumala Riigis on alati kasvu printsiip. Mõteldes, rääkides, tunnistades Jumala Sõna, hakkab usk sinus kasvama. Usk võib olla tilluke nagu sinepiivake, aga see saab kasvama. See võib kasvada rooma sõjamehe kümnekilose kilbi suuruseks, aga ta võib ka olla nii suur, et ta katab soomusrüüna kogu keha.

Jeesuse läbi olen ma uus loodu. Kui meie identiteeti rünnatakse, ja kahjuks juhtub seda pea iga päev. Selles vajad sa Jeesuse õigsuse soomusrüüd

Jumala Sõna on mõõk, see on relv ja me peame oskama seda kasutada. Kui vaenlane ütleb: “No vaata, mis ta sulle tegi, kui häbematult ta sinuga käitus! Tasu talle! Ära anna andeks “
Võta mõõk – see tähendab Jumala Sõna ja ütle vaenlasele sama, mida Jeesus Peetrusele

Mt. 18:21-22 Siis ütles Peetrus tema juurde astudes: „Issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda? Kas aitab seitsmest korrast?
Jeesus ütles talle: „Ma ei ütle sulle seitse korda, vaid kas või seitsekümmend seitse korda.”

Just annan talle andeks, lasen ta vabaks ja vabastan ta süükoormast ja tagatipuks õnnistan teda.

Usk toimib. Usk on seeme, aga seeme kasvab, kui ma loen ja rakendan Jumala sõna oma ellu. Jumala Sõna on mall või mõõdupuu, mille järgi me peame oma elu seadma. Jumala Sõna annab meile õige pildi elust. Kui mured tulevad, ütle Sõna:

Fl 4:6 Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.

Mis varastab su elust rõõmu.? Pane tähele! Mis on need asjad? Katsu end läbi.

Ro 10.17  Järelikult, usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.

Kui meil on usk, siis nooled (kiusatused, ahvatlused) kustuvad ära.
Järgmine komponent relvastuses on:

Jalgades valmidus kuulutada rahusõnumit

See on ka relv. See ei tähenda, et räägin igale vastutulijale.

Kuid kui ma ei julge rahusõnumit edestada oma sõpradele, mida head Issand mulle on andnud ja teinud, siis ma pole neid rahuevangeeliumi kingi jalga pannud. Tuleb minu peale ka nende ahastus, et oh, millised probleemid ja hädad, halan kaasa. Ent kui kingad jalas, olen valmis kuulutama häid uudiseid – rõõmusõnumit. Tunnistama nendest imedest, mida Issand iga päev teeb mu elus.
Inimesed kurdavad oma häda, aga mina olen valmis edasi andma head sõnumit, sest mul on jalas valmidus rahuevangeeliumi kuulutamiseks. Need kingad on üks relvadest.
Ja viimaks

palve ja anumine Vaimus

Mul on vaja tööl käia, nelja lapsega toimetada, koristada, iga lapsega eraldi tegelda, valmistada jutlusi jne. Ometi on võimalik vaikselt keeltes palvetades teha oma igapäevaseid töid. Jumala tahe on see, et käime lakkamatus palves, anumises ja Sõna üle mediteerimises. Iseenda jõuga seda ei suudagi, sest meil on siin maailmas nii palju töid ja ülesandeid. Kuid Jumal ei anna meile kunagi üle jõu käivaid asju. Tema ise annab meile selle võimekuse. Seda tuleb lihtsalt vaikselt õppida. Kui Püha Vaim elab meis, siis Jumal on meile andnud Püha Vaimu keeled ja keeltes palvetades saab paljuid asju teha. See ehitab üles meie sisemise inimese. “Valvake!” ütles Jeesus sageli. Vaenlane üritab meid õigelt teelt eksitada. Vaenlane otsib pilu või pragu, mille kaudu siseneda meie ellu. Ent kui sa kasutad kogu Jumala sõjarelvastus, siis Jumala võidukas elu on sinuga 24/7.

Kui sa oled Issandas ja käid temaga kui Eenok, saad sa võiduka elu kätte.
Uuri sõna, olge valvel! Vaenlane otsib kohta, kust pääseda sinu ellu. Koos Jumalaga on usuelu võimalik. Õpi otsima!
Tihti me ei tea, kuidas me palume. Küsi Jumala Vaimust inspireeritud palveid, siis tuleb selline rõõm, mida keegi ei saa sinult ära võtta .