Loodud võitjaks

See õpetus on lühikokkuvõte TV7 saatesarja “Vabaduseks kutsutud” 5. ostst

Jumala Sõna ütleb kindlalt, et me oleme kutsutud võitjaks. Elus kohtame raskusi, probleeme ja takistusi meie usuteel. Seega vajame jätkuvalt jõudu ja väge, et minna edasi. Vahel juhtub siiski, et jääme alla elu heitlustes, aga Jumal on meile tõotanud, et võime minna läbi elu võitjatena. Me ei pea läbi elu minema kaotajatena. Vajame eeskujusid. Suurim eeskuju on Jeesus ise.

Meil on oluline asetada Jeesus meie südame troonile, mitte jätta teda kuhugi nurka istuma. Näiteks istud autosse ja sa ei sõida. Sa lähed trennisaali, aga ei liiguta end. Kui Sa oled Jeesuse oma südamesse palunud, siis luba, et Ta hakkab seal midagi muutma.

Hb. 6.20 kuhu Jeesus, meie eeljooksja, on läinud sisse meie heaks, saades Melkisedeki korra järgi igavesti ülempreestriks.

Jeesus on ja oli meie eeljooksja. Mitte keegi ei kogenud sellist vastupanu nagu Jeesus. Teda jälgiti, teda kiusati, teda üritati tappa, aga Jeesus oli see, kes läks lõpuni välja ja ta oli võidukas kogu oma elu jooksul. Ta ei kukkunud mitte milleski läbi. Kuidas? Ta oli täidetud Püha Vaimuga. Tõde on see, et Jeesus oma inimlikkuses ja ka jumalikkuses ei olnud võimeline jääma püsima selles maailmas. Piibel ütleb, et see maailm ongi kuradi territoorium. Vaenlane ei taha, et oleksime vabad. Ta üritab meid igati hoida orjaikkes. Sõltuvustes, sidumistes, eemal Jumala tahtest ja eelkõige Jumala tundmisest. Jumal pole tõotanud meile probleemivaba elu. Küll aga Ta on lubanud viia meid läbi kõigist raskustest. Kes on Jeesus, see meie eeskuju ehk eeljooksja?

Kl. 2:10-15  Sest temas elab kogu jumalik täius ihulikult, ja teie olete saanud osa tema täiusest, kes on iga valitsuse ja meelevalla pea. Temas te olete ka ümber lõigatud kätega tehtamatu ümberlõikamisega, lihaliku ihu äraheitmisega, Kristuse ümberlõikamisega, kui teid koos temaga ristimises maha maeti ja ka koos temaga üles äratati usu läbi Jumala väesse, kes tema üles äratas surnuist ning teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ihu ümberlõikamatuses -teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud,andestades meile kõik üleastumised, kustutades ära meie võlakirjakoos määrustega, mis olid meie vastu,ning selle on ta kõrvaldanud,naelutades selle risti külge. Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad,häbistanud neid avalikult,võidutsedes nende üle Kristuses.

Jeesus võitis ära kõik kiusatused, raskused. Ta oli kiusatud kõiges. Talle olid antud Jumala Sõna ja Püha Vaim. Jeesus tahab meile anda sama võimekuse minna läbi kõigist eluraskustest. Kuidas seda kätte saada ja kuidas selles elada?
Jumal tõotas Iisraeli rahvale vabadust, viia rahva heale maale. Meie südame vundamendiks peab saama see, et Jumal on alati ustav. Isegi siis, kui me ei mõista kõike, mis Ta meie elus teeb. Ta ootab meilt sama – ustavust. Jõudes tõotatud maale, koges Iisrael, et maa oli tõesti hea, kuid seal seisid ka suured linnad ja kindlused täidetud hiiglastega. Jumal aga käskis minna ja alistada see. Meie elu võib täpselt samuti olla täis neid koljateid ja hiiglasi – lahendamata probleeme ja raskusi.

Ef. 5:1-2 Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed, ja käige armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on iseenese loovutanud meie eest anniks ja ohvriks, magusaks lõhnaks Jumalale.

See on vägev tõotus Jumala Sõnas. Ma tean, kui raske võitlus meil on. Milline vastuseis meil on, kui me hakkame Jumala poole liikuma. Meie vastu seisab hingevaenlane, meie vana loomus tõrgub. Kuid mis on see võti? Jumal on tõotanud, et ta on andnud meile vabaduse valida. See on sinu käes. Seda otsustusvõimet ei saa sinult keegi ära röövida. Kui me oleme otsustanud, siis olgem ustavad uskuma Ta Sõna. Jumal ise annab meile jõu, väe, instruktsioonid minna edasi kõigi raskuste ja vastuseisu kiuste. Meie tõotatud maa on Jeesus. Temas on vabadus, pääste, rahu, kindlus, armastus ja elu ülirohkesti. Jeesus koges vastuseisu, kiusu, tagakiusu ja häbi. Sõna ütleb, et häbist hoolimata Ta armastas meid. Vaenlane ei soovi, et meie sees põleks armastus Jumala vastu. Ta kuhjab meie teele probleeme ja vastuseisu, et meil kaoks usaldus Jumala vastu. Ta külvab kõhklusi ja kahtlust meie hinge. Ent kui me saame selle armastuse oma südamesse, siis uskugem, sest Piibel ütleb:

Rm. 5.5  Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud.

Kuidas saada siis see elu enda sisse? Kuidas saada Jumala elu enda sisse? “Olge Sõna tegijad!” Loe seda! Pane see praktikasse. Mõtle sellele!

Jk.1:22  Aga olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad, pettes iseendid.

Sa ei tea Jumala Sõna, kui sa ei loe Jumala Sõna. Tuleb lugeda. Sa ei tea, kuidas elada, mida teha, kui sa ei loe. Aga see on võitlus. Tea, et Jumal on pikameelne, kannatlik ja helde. Ka meie peame õppima olema kannatlikud, ja seda eelkõige iseendaga. Ära anna alla! Kuula, loe, õpi, mediteeri – Sõnas on Elu! Paljud inimesed väidavad, et kui nad Sõna kätte võtavad, tuleb mingi vastuseis, mida nad ei suuda ületada. Rahutus, ärevus ja ei saa arugi, kuhu see aeg läks. Kuid otsus lugeda sõna on sinu enda käes. See nõuab harjutamist. Jõusaali minnes ei saa panna kohe suuri raskusi kangile, sest me lihased pole harjunud. Sama ka Sõnaga. Meie vaim sündis uuesti, aga meie mõttelaad on vana. Jumala sõna kutsub meid üles saama uueks oma mõttelaadilt.
Sõjaväes pidime harjutama, pidime treenima nii individuaalselt kui ka tiimitöös. Pidime teadma kuidas olla oma oskustes kiire, tugev ja osav.

1. Kr 9.25  Ent iga võistleja on kasin kõiges; nemad küll selleks, et saada närtsivat pärga, aga meie, et saada närtsimatut

Meil tuleb saada kaineks ja ennast valitseda. Kasin tähendab seda, et sa oled võimukas oma vana loomuse suhtes, mitte teiste inimeste suhtes. Jumal ise julgustab sind. Meile on antud Püha Vaim, kes samuti on Abistaja Julgustaja ja Trööstija. Kukud, tõuse üles ja mine edasi!

Püha Vaim

Meil on peale Jumala Sõna kuulda Püha Vaimu häält. Piibel ütleb:

Jh 10.3  Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält, tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja

Püha Vaim oli täitnud Jeesuse ja andnud Jeesusele oma võidmise. Püha Vaim tuleb ja õpetab sind. Ta ilmutab sinu sees asju, mis võivad olla Jumala tööle takistuseks. Mingid sidumised, patud, mõttemudelid, mis ei lase usus edasi minna. Piibel ütleb, et me paneksime maha meid takerdava patu, mis ei lase meid Jeesusele keskenduda ega püha Vaimu häält järgida.

Ef 4.23-24  ning saada uueks oma mõttelaadilt ja riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe õiguses ja vagaduses

Me oleme loodud olema uued. Paulus rääkis sellest, et ta alistab oma liha ja teeb selle Jumala orjaks. Kes on meie põhiline takistaja? Kas inimesed või kurat? Meie vastaseks on peamiselt on meie vana loomus. Seda tööd ei tee meie eest ära Jumal. Ja liha alistamine on tõesti raske. Koos Jumalaga on see võimalik. Jeesus oli see, kes pidi surema iseendale, surema sellele maailmale, et Ta ja ka sina võiksid elada.

Hb 5.14  Tahke toit on aga täisealiste jaoks, kelle meeled on kogemuste varal harjunud eristama head ja kurja.

Kui beebi sünnib, saab ta piima. Ent kasvades läheb ta üle tahkele toidule. Ka meie uuestisündidena ei saa jääda vaimulikeks beebideks. Meil tuleb saada täiskasvanuiks. Meie ülesanne on õppida eristama, mis on õige ja mis on vale. Kuidas me õpime eristama, mis on siis lihast, mis on vaenlasest? Meil on kristlastena antud vaimusilmad, mis Jumala võidmise abil saavad võime vahet teha, millisest allikast miski pärit on. See viib meid küsima kõike Jumala käest. Püha Vaim on antud meile selleks, et Ta ilmutab pattu meie sees ja toob valge ette liha teod ning mõtted.

Näiteks mõttekõrgistused, mis paneb inimesed pettuma Jumalas ja teistes inimestes. Pettumus on üks kaval uss. See tuleb siis, kui me paneme mingid ootused ja lootused Jumalale ja need ei täitu. Ei ole sündinud nii nagu meie tahame, või me pole saanud vastust nii ruttu vastust nagu ootasime. Ent Püha Vaim näitab sulle, et Jumal on Meie Isa, Jeesus on meie vanem vend, meie eeljooksja. Jeesus on kannatlik ja pikameelne meiega, sest Ta on ise kogenud kõiki inimeseks olemise kiusatusi ja kannatusi. Meie peame ainult lubama Tal end end korrigeerida.

Rm 8.37 Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud.

Mõista ometi seda, et Jumal armastab sind. Ta on pikameelne, Ta on helde, Ta näeb sinus head. Ta loodab, Ta ei pettu meis. Kuid meie vana lihameelsus on nr.1, kes seisab meie vaimulikule kasvule vastu. Aga Jumal on andnud meile Püha Vaimu, Väe Vaimu, Armastuse Vaimu , Mõistliku Meele Vaimu!

1. Kr 15.57-58 Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi! Niisiis, mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine

Ta teeb avalikuks Jumala tunnetuse hea lõhna. Kui me otsime Teda, siis Jumal on ütelnud, et me saame kord palka selle eest. Ent me kogeme vastuseisu ja see võib meid hirmutada. Jumala suurim soov on tuua su ellu see meelsus, et sa oled võitja, mitte kaotaja. Ka minu elu oli august auku ja probleemist probleemi. Et kuidagi viisi selle kristlase eluga hakkama saada. Ei! Jumal on tõotanud võidukat elu. Vana mina toob ängi, viha, lootusetuse, kurbuse, masenduse. See on vana loomuse pärand. Kuid me oleme kutsutud olema uus loomus.

Hb.1.9 Sa oled armastanud õigust ja vihanud ülekohut, seepärast on Jumal, sinu Jumal sind võidnudrõõmuõliga enam kui su kaaslasi.

Rõõm on sügav rahu ja hingamine koos teadmisega, et Jumal ei jäta sind mitte kunagi maha.

Õp 16.32  Pikameelne on parem kui kangelane,ja kes valitseb iseenese üle,on parem kui linna vallutaja

Kui sa võidad iseenda, see teeb sinust suurima tšempioni. Kuid ainult koos Jumala, Jeesuse ja Püha Vaimuga. Püha Vaim tuletab sulle Sõna meelde. Tunnista Sõna. Kui ei tööta, küsi Jumala käest. Ta vastab sulle. Jumal on sind vabaduseks kutsunud!