Uueks saamine Kristuses

See õpetus on lühikokkuvõte TV7 saatesarja “Vabaduseks kutsutud” 6. ostst

Me sünnime uuesti kui me võtame vastu Jeesuse Kristuse. Piibel räägib meile Uues Testamendis Nikodeemusest, kes tuli Jeesuse juurde. Juudi rabina ta tuli salaja. Ta tuli ja tõdes, et keegi ei või teha selliseid tunnustähti ilma, et need oleksid Jumalast. Jeesus ütles talle väga otse:

Jh 3.3 Jeesus vastas talle: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki.”

Võti ongi uuestisünd ja me saame teha neid tegusid, mida Jeesus tegi. Nikodeemus ei saanud sellest aru ja väitis, et ta ei saa ju minna tagasi emaihusse ja uuesti sündida. Jeesus vastas, et see, mis on lihast sündinud, on liha ja Vaimust sündinud on vaim. Liha poolest me oleme juba sündinud, aga see, mis uuesti sünnib, on vaim. Kas vaim oli siis enne uuestisündi surnud? Jah.

Kuidas tuli surm meie ellu? Aadama kaudu. Jumal oli talle ütelnud, et kui ta läheb üle Jumala käsu, siis tuleb surm. Jumal on Kuningas ja kogu universum toimib Tema määruste kohaselt. Kuid Jumal on hea Kuningas. Tema määrused ja käsud on selleks, et meid kaitsta, mitte orjastada ega survestada.

Jh 12.36  Uskuge valgusesse, kuni teil valgus on, et te sünniksite valguse lasteks.” Seda rääkis Jeesus ning lahkus ja peitis enda nende eest.

Jeesus on meie valgus. Ta tuli selleks, et tuua meile elu ja kõike ülirohkesti. Jumal ütles Aadamale Eedeni aias, et ta paneb inimese valitsema kogu loodu üle. Kuid oli üks tingimus. Inimene ei tohtinud süüa ühest teatud puust. Seega Jumal andis inimesele ka valikuvõimaluse reeglitest üle astuda või neist kinni pidada. Aadam ja Eva teadsid Jumala käsku. Julgen arvata, et Eval ehk ei olnud nii sügavat ilmutust kui Adamal. Seega madu sai Evat petta. Madu tuli nö pooltõega. “kas Jumal on ütelnud, et te ei või süüa mitte ühestki puust?” Tekkis maoga diskussioon. Edasi tuli Evale kiusatus, ahvatlus. Eva andis ka Adamale keelatud vilja ja nad mõlemad surid. Kuigi Adam füüsiliselt elas veel üle 900 aasta, oli see elu lahus Jumalast. Piibli mõistes ongi see surm – elu lahus Jumalast. Kui Jumal pärast pattulangemist tuli neid otsima ning aru päris, tuli Adama ja Eva suust üks süüdistuste jada üksteise suhtes. Esimene inimpaar tundis hirmu ja häbi Jumala ees ning olid end viigilehtedega katnud. Jumal ise õmbles neile nahkriided, ettetähenduslikult, et keegi peab surema, et pattu katta. Pattu katta, mitte pesta. Siin Piibli esimestel lehekülgedel antakse ka esimene tõotus Messia tuleku kohta:

1. Ms 3.14-15  Siis Issand Jumal ütles maole: „Et sa seda tegid, siis ole sa neetudkõigi koduloomade ja kõigi metsloomade seas!Sa pead roomama oma kõhu pealja põrmu sööma kogu eluaja! Ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele,sinu seemne ja tema seemne vahele,kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad.

Jumal needis mao, kuid inimesele andis Ta tõotuse, et sünnib Messias, kes peseb ära patu ja annab inimesele tagasi kaotatud elu ehk osaduse Loojaga.

1. Kr 15:22 sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses.

Surm tuli Adama kaudu, kuid elu tuli Kristuse kaudu. Kuni Jeesuseni ohverdati loomi katmaks pattu. Adam oli surnud oma vaimus, saades nagu esimeseks originaalplaadiks, milles oli rike. Meie oleme samuti kaasasündinud veaga ja see on patuse, vana Aadama loomusega. Meie pärisime surma. Uuekssaamine Kristuses tähendab, et me võtame vastu Kristuses uue olemuse, sest Messias on kandnud inimkonna patusüü, maksnud selle hinna iga üksiku inimese eest. Patu palk on surm. Inimkond on üritanud saada Jumalale lähemale kogu ajaloo vältel, püüdes selleks kasutada mitmeid erinevaid teid ja vahendeid. Jumal on küll aidanud, kuid keegi ei saanud uuesti sündida enne Jeesust.

Mis teeb minu lapsest minu lapse? Tal on minu veri, minu nimi ja ta on ka minu moodi. Jumal tahab meile anda äratundmise, et Ta lõi inimese omanäoliseks. Ta pani Adamasse elava vaimu. Ent Adam kaotas selle seisuse. Jumal on andnud tõotuse, et Ta teeb kõik uueks. Meil on lihtne uskuda, et Jumal lõi nähtava ja nähtamatu loodu. Kuid meil on väga raske uskuda, et Jumal loob kõik uueks. Uueks ka meie olemuses.

Hs 36.26  Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame

Surm on lahusolek Jumalast. Kui meie võtame vastu Jeesuse Kristuse siis Piibel ütleb, et:

2. Kr 5.17  Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud

Surm tuli Adama kaudu, elu aga Kristuse läbi. Meil tuleb nüüd hakata uskuma Sõna.

Gl 6.15-16  Sest ei ümberlõikamine ega ümberlõikamatus ole midagi, vaid uus loodu. Ja kõigile, kes seda juhtnööri mööda käivad, neile olgu rahu ja halastus, ja ka Jumala Iisraelile!

Tuleb treenida oma meeli sellega, et me oleme uued loodud. Meie sees on sageli selle vana surma pärand. Näiteks asjad, mis mis moonutavad meie identiteeti nagu enesehaletsus, madal enesehinnang, hüljatus, valu, viha, kibestumine. Me oleme otsekui seotud. Tahaks teha ühte, ent teeme teist. Oleme otsekui seotud. Ent Jumal on tõotanud teha meid uueks. Mis töötab meie vastu? Ikka see vana mõtteviis. Vaim sünnib uuesti. Kuid piibel ütleb:

Gl 5.16 Ma tahan öelda: Käige Vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid.

Käia vaimus igapäevaselt– see on sinu valik. See on sinu valik, mida sa pead järjepidevalt tegema. Päästepäev on täna. Me oleme loodud uuenema. Sisemise inimese poolest, me uueneme koos Püha Vaimuga. Teades, et me oleme uus loodu, tuleb meil iga päev lahti riietuda vanast meelsusest. Jumal lõi meid valitsema koos Kristusega. Kui oled uuesti sündinud, siis sinu DNA on uus, jumalik.

Paljud inimesed on küll Jumala vastu võtnud, kuid kogevad igapäevaselt muretsemist, vaeva, depressiooni, hirmu ja ahastust, ebaõnnestumist, kurbust. See kõik on vana loomuse pärand Jeesuse Kristuses on rahu, rõõm ja õigsus. See on uue loomuse olemus. Jumala ligiolus on iga päev uus arm. Arm on tingimusteta Jumala soosing meie eludes. Jumala pääste on iga päev uus. Kui eile oli kukkumist, möödapanekut. Tõuse, võta uus päev vastu uue armuga. Uuene oma mõttelaadi poolt. Iisraeli lastel oli igaks hommikuks uus manna. Ka meil olgu teadmiseks, et vägi, võidmine, pääste on iga päev uus.

Kui sa täna kuuled Jumala häält, ära paaduta oma südant. Vana loomus sõdib meie vastu, vana liha sõdib uue vaimu vastu. Liha omab seda patu DNA-d.
Jeesus ise ütles selle välja:

Jh 12.25 Kes oma elu armastab, see kaotab selle, ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks.

Hiljem, apostlid tõid mitmetes kirjakohtades välja just sama tõde. Kui me sureme vanale, saame uue elu enda sisse, et me võiksime elada Kristuses. Jumal oma vaimu läbi viib, juhendab ja õpetab, kuidas käia selles võidus. Alus on – ma olen uus loodu. Vana ei saa pärida Jumala Riiki. Me oleme loodud Jumala näolisteks.

Jeesus on lubanud, et me teeme samu tegusid, mida Tema tegi. Mida Jumal igatseb? Osadust meiega, armastust Tema ja meie vahel, suhet. Mitte seda, et me mõtleme iga päev, kuidas teha Jumala jaoks midagi, kuidas oma elu hästi ja kombekalt elada. Olla kaitstud. See kõik on oluline, kuid mitte peamine.

Peamine on armastuse suhe oma loojaga. Seda igatseb Jumal. Suhe isaga. Kui me sünnime uuesti, paneb Ta meisse oma Vaimu, kes hüüab “Abba, issi!”
Vaadake meie lapsi, kui nad hüüavad “Issi, issi..”Nad ei pea midagi tegema, et meie armastust välja teenida. Kuid ma juhin, õpetan, distsiplineerin neid. Kui vaja, ka karistan. Kuid ainult sellepärast, et nad saaksid oma elu õigele rajale.
Jumal toimib meiega samuti. Pidagem meeles: meid on loodud valitsema. Jumal laseb meie ellu tulla probleeme. Ta lasebki meid võidelda vana loomuse ehk lihaga. Ainult sellepärast, et sinust saaks võitja. Kes lõpuni vastu peab, see pääseb.

1. Ms 1.27 Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi,Jumala näo järgi lõi ta tema,ta lõi tema meheks ja naiseks.

Jeesuses see sai täidetud. Meile tulevad kannatus, tagakius, häbi, mittemõistmine, laim, kius. Jumala loomus meis on, et me ei sõdi inimestega, vaid armastame neid. Meie oleme rahutegijad, lepitajad. Kes lõpuni vastu peab, see pääseb. Meie asi on armastada. Piibel algab ja lõpeb sellega, et inimene on loodud valitsema.

Ilm 22.5  Ja ööd ei ole enam ning neile ei ole vaja lambivalgust ega päikesevalgust, sest Issand Jumal ise valgustab neid, ning nemad valitsevad kuningatena igavesest ajast igavesti.

Jumal viib oma töö lõpuni. Meie asi on vastu pidada. Ära alista selle maailma survele. Ära lase end panna orjaikkesse, sest vabaduseks oled sa kutsutud.