Vana loomuse pärand

See õpetus on lühikokkuvõte TV7 saatesarja “Vabaduseks kutsutud” 7. ostst

Vana loomuse pärand algas Adama pattulangemisest:

Rm 5.12  Sellepärast, nii nagu üheainsa inimese kaudu on patt tulnud maailma ja patu kaudu surm, nõnda on ka surm tunginud kõikidesse inimestesse, kuna kõik on pattu teinud.

Ka kuningas Taavet Vanas Seaduses rõhutab, et süüteos on ta sündinud ja patus on ta ema tema saanud. Mis on see Adama patt või süütegu, pärand? Milliseks inimene muutus? Mõned näited: põhiline on mäss, vastuhakk Jumalale ja inimestele. Veel – viha, uhkus, vastutamatus. Jumal lõi inimese valitsema – olendi, kes oleks Temaga sarnane. Kuidas surm hakkas tegutsema. Vaata Paabeli lugu 1.Ms 11. Kui kurat sai õiguse inimese üle, siis ta hakkas hävitama inimkonda. Paabeli mõtteviis on: tehkem enesele linn, enesele nimi. Nimi, mis ulatub taevani.

Vana loomuse mõtteviis on – minu elu, minu tahe, minu soovid, minu unistused. Tahan olla keegi, saada kellekski. Patt mõtleb ainult enda peale kasutades inimesi ära, hävitades elusid enda ümber – seda kõike ilma Jumalata. Kuid Jumal on meid loonud terviklikuks, elamaks koos Temaga. Üks perekond inimkonnana. Lihalik loomus – elu ainult iseendale, toob tegelikult surma.

Rm 5.14  Ent surm valitses Aadamast Mooseseni ka nende üle, kes ei olnud pattu teinud niisuguse üleastumisega nagu Aadam, kes oli eeltähenduseks temast, kes pidi tulema.

Adama pojad Kain ja Abel teadsid Jumala korraldusi, nad teadsid, mida Jumal tahab. Kuigi nad olid Edeni aiast välja aetud, soovis Jumal ikka aidata inimest, teda juhendada ja õpetada. Jumal on ustav, ta töötas päästeplaaniga algusest lõpuni. Kain ja Abel mõlemad teadsid, milline pidi olema ohver, mille nad tõid Jumalale. Abel tõi ohvriks sikutalle, esmasündinu, aga Kain tõi ohvri maaviljast. Ka Kain teadis, mida Jumal ootas, ent otsustas teha oma tahtmise kohaselt. Jumal ei saanud Kaini ohvrit vastu võtta. Kuna Jumal Kaini ohvri peale ei vaadanud, mees vihastus ning lõi oma pilgu maha. Jumal on armastuse Jumal. Ta tahab õpetada, kuidas teha õigesti.

1. Ms 4.7 Eks ole: kui sa head teed, siis on su pilk tõstetud üles? Aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse ees ja himustab sind. Kuid sina pead tema üle valitsema!”

Jumal hoiatab, kui me ei tee õieti, me ei tee asju korda. Jumal, meie disainer tunneb meid läbi ja lõhki. Ta on meie arst, tervendajaja ja Päästja. Ta ütleb meile, et teeksime nii nagu Ta juhendab ja näitab, siis saavad asjad korda. Meil on vaba tahe, kas alistuda või mitte. Kui sa ei tee Jumala korralduste kohaselt, luurab patt ja himustab sind. Uus Testament ütleb, et patt käib ümber nagu möirgav lõvi. Ja patt saab kätte. Kuid Jumal on meid hoiatanud. Nii nagu meie vanematena hoiatame oma lapsi. Liiklusmärgid juhendavad ja hoiatavad meid. Kui me neid eirame ja juhtub avarii, kas saame süüdistada maanteeametit selles. Ei. Samuti Jumal soovib, et meie asjad saaksid korda. Et me riietuksime lahti vanast loomusest ja hakkaksime uut moodi mõtlema.
On erinevad viisid, kuidas vana loomus valitseb meie eludes. Põlvkondlikud needused, mõttekõrgistused, kindlused meie mõtetes. Kuid Jumal on andnud meile Püha Vaimu, kes meid juhatab ja õpetab kõigesse tõtte.

1.Jh 2.27 Aga võidmine, mille te olete saanud temalt, püsib ju teis ning teil pole vaja, et keegi teid õpetaks; vaid nii nagu tema võidmine teid kõiges õpetab – see on tõde, mitte vale – ja nii nagu tema teid on õpetanud, nõnda püsige Kristuses.

Kui sa oled Kristuses, oled sa võidus, sa oled pea ja mitte saba.

Rm 6.12 Ärgu siis valitsegu patt kuningana teie surelikus ihus, nii et te tema himudele oleksite kuulekad.

Me võime olla kuulekad ka oma himudele. Vaenlane hoolitseb selle eest, et tuua himusid ja kiusatusi meie ellu. Kui meie vana loomus elab, kui ta ei ole ristile läinud, on patt on see, mis meis elab ja millest kurat toitub. Piibli esimestes peatükkide ütleb Jumala maole, et põrmu peab ta sööma. Millest oleme meie tehtud? Põrmust. Kurat toitub meie lihast. Jumal vihkab pattu! Saa uueks! See on tõsi, et võitlused on suured, et vana loomus maha panna. Mis on patt? Kõik see, mis ei ole usust.
Muretsemine, hirm, andestamatus, enesehävituslikkus, enesesüüdistus, viha, sõltuvused. Ja see patt hävitab meie elu

Gl 5.19-21 Lihaliku loomuse teod on ilmsed, need on: hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumalateenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki.

Hoorus võib olla nii vaimne kui füüsiline. Igasugune rüvedus. Need võivad olla fantaasiapildid, nö salapattude harrastamine. Paljud mehed on pornograafiasõltuvuses. Naised tihti alaväärtuslikkuses. Tahetakse olla kellelegi atraktiivne. Piibel räägib, et see on liha tegu. See on ebajumalateenistus. Ka manipulatsioon ja oma tahte saavutamine kavaluse kaudu on ka nõidus ja ebajumalateenistus. Piibel ütleb, et see on võltsitud vaimne meelevald, mis paneb teise inimese orjaikkesse. Alkohol on ka otsekui nõiduse all olemine. Kõik, mis mõjutab sind midagi tegema, mida sa ei taha, on seotud mingit laadi nõidusega. Riid, raev, viha, erimeelsus, lõhed, pidutsemised jms. Sa oled uus loodu. Sul ei ole mingit hukkamõistu. Sa oled uus loodu Jeesuses Kristuses ja vabastatud igasuguse sunni alt.

Seda tööd ei tee Jumal meie eest ära. Meie peame hoolitsema selle eest, et Jumala Sõna ja Püha Vaim saab valitsema. Ainult koos Jeesusega me saame puhtaks. Seal, kus on Jumala Vaim, on vabadus. Püha Vaim ilmutab pattu meis ja suunab meid tõe sisse. Ainult Jeesusega koos saame vabaks. Kuidas saada vabaks nendest liha tegudest? Kui sa ütled sellele mäele, lange merre ja sa ei mõtle kaksipidi, siis see saab sulle! 

Olen oma vabastustöö praktikas näinud, et kui inimesed hakkavad oma elu välja ütlema Jumala Sõna, hakkab vabanemine sündima: “ Ma usun, et olen uus loodu. Ma ütlen lahti mineviku asjadest. Ma löön risti oma vana loomusest..” Vana loomus viib meid eksitusse.

1.Kr 15.22 sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses.

Kui me oleme surnud sellele maailmale, siis oleme vabad!

Ro 6.3 Kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse?

Surnud ja vabad! Vana inimene – kui ta on surnud, siis patt ei saa teda meelitada. Jeesus käis Pühas Vaimus koos Jumalaga. Jeesus vastas alati kuradi ahvatlustele Jumala Sõnaga. Jeesus sai testidest läbi minnes väe. Ta tegi Jumala tegusid. Teda meelitati ikka eksima variseride poolt. Kuid Jeesus demonstreeris väge.

Kuid Getsemanis oli tal otsekui pressi all olek. See oli tema viimne ja kõige raskem võitlus inimliku liha loomusega. Seal Ta ütles “Kui see on võimalik, Isa, las see karikas mingu minust mööda” Kuid Ta ütles Isale välja tõe, mis muutis kogu ajaloo: “Sündigu Sinu tahe, mitte minu tahe.” See on ka minu ja sinu elumuutev otsus “Sündigu Jumal mitte minu, vaid sinu tahe minu elus.” Ma otsustan, kuigi mul on nii palju sidumusi ja sõltuvusi, aga tee see töö mu sees, Jumal! Ole minuga kannatlik ja pikameelne, aga ma tahan, et mitte, minu, vaid sinu tahe võiks sündida!

1. Kr 15.45 Nõnda on ka kirjutatud: „Esimene inimene Aadam sai elavaks hingeks.” Viimne Aadam sai vaimuks, kes elustab.

Ainult Jeesuses Kristuses käib elu meist läbi. Kui me oleme nagu oksad viinapuu küljes. Jeesus oli kiusatud kõiges, aga saatan ei saanud Temast ühtigi. Tema teab, kuidas neis kiusatustes meid kanda, kuidas anda väge, tarkust ja võidmist. Meie asi on haarata kinni Jeesusest. “Ma tahan mässust vabaneda, oma tahtest vabaneda”. Pane andestamatus, mäss ja uhkus maha. Lase need inimesed lahti, kes on sind haavanud, petnud. Las Jumala elu kasvab sinu sees. Vabaduseks oled sa kutsutud!